De Vereniging voor Plaatselijk Belang Buitenpost (PBB) is op 7 juni 1920 opgericht, met koninklijke goedkeuring d.d. 21 Augustus 1920. PBB is een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven rechtspersoon. Stukken betreffende Statuten en Huishoudelijk Reglement kunnen in overleg, door leden en belanghebbenden bij het bestuur worden opgevraagd.

Als plaatselijk belangbehartiger is ze actief in verschillende rollen. Bij een beschrijving van deze rollen is het nuttig om ook even te vermelden wat ze niet wil doen. PBB is geen manus-van-alles voor alles wat er aan kwesties in ons dorp speelt. Het is voor PBB ook niet mogelijk om beslissingen te nemen voor en de mening te vertegenwoordigen van het hele dorp - daarin zou ze tekortschieten vanwege of in conflict komen door de verschillende individuele belangen.

Een poging van ons om haar werkzaamheid te beschrijven bestaat uit de volgende drie onderdelen:

 1. Representant
  Plaatselijk Belang Buitenpost neemt het op zich om bij diverse gelegenheden als vertegenwoordiger van het dorp op te treden. Het kan hierbij gaan om zaken als overleg met overheden, andere dorpen en instellingen, waarbij de aanwezigheid van een vertegenwoordiging van het dorp nodig is. Maar ook bij intredes en afscheid van ambtenaren, ontvangst van belangrijke gasten en aanwezigheid bij herdenkingen, feestelijke gelegenheden en andere evenementen. Onder deze taak valt overigens ook het beheer van het Leefbaarheidsfonds.
 2. Waakhond
  Plaatselijk Belang Buitenpost neemt het op zich om het belang van Buitenpost voor zover die met haar werkterreinen te maken hebben (zie hieronder), te bewaken. Dit houdt in dat PBB probeert zaken die hiermee te maken hebben op een open, eerlijke en juiste manier te laten verlopen. Het kan dan gaan om het zorgen voor informatie, zich inzetten voor de inspraak van iedere betrokkene, het ter sprake brengen van plaatselijke problemen en zelfs het aanleveren van ideeŽn - zonder daarmee de intentie te hebben daarmee (de mening van) De Buitenposter te vertegenwoordigen. PBB probeert bij al haar handelen wel rekening te houden met het belang en de mening van alle Buitenposters.
 3. Aanmoediger en verbinder
  Plaatselijk Belang Buitenpost neemt het op zich om zaken die met haar werkterreinen (zie hieronder) te maken hebben in positieve zin te beÔnvloeden. Ook plaatselijke initiatieven die het dorp in het algemeen en de gemeenschapszin in het bijzonder ten goede komen, worden aangemoedigd en zo mogelijk ondersteund. PBB kan ook anderen, zoals overheden, prikkelen actief te worden bij dergelijke zaken. En PBB is bereid, waar nodig, mee te werken aan voorkoming of de oplossing van conflicten die het dorpsbelang raken.

foto toegangsborden

Plaatselijk Belang Buitenpost plaatste eind 2009 welkomstborden aan de 4 toegangswegen van Buitenpost.

De werkterreinen van PBB

Hoewel de hieronder genoemde onderwerpen dicht bij elkaar liggen en elkaar soms overlappen, vallen ze toch van elkaar te onderscheiden. Bij deze kwesties is het wel van belang onderscheid te maken tussen plaatselijk belang en particulier belang. Hoewel PBB haar ogen beslist niet wil sluiten voor de belangen van individuele inwoners, is haar voornaamste aandacht gericht op zo breed mogelijk gedragen keuzes waarin een meerderheid in de regel voorrang krijgt.

 1. Leefbaarheid van het dorp
  De leefbaarheid is in eerste instantie een kwestie die te maken met de beleving van haar eigen inwoners. Het is daarom zaak daarin een scherp luisterend oor te hebben naar de inwoners van ons dorp. Ruim gesteld gaat het hier om een prettige leefsfeer voor alle inwoners van Buitenpost, waartoe ook zaken als sociale veiligheid en voldoende ontspanningsmogelijkheden horen.
 2. Ontwikkeling van het dorp
  Dit onderdeel heeft te maken met de ruimtelijke inrichting van ons dorp en in de regio. PBB wil zich ervoor inzetten dat het voor een ieder mogelijk is om hier prettig te wonen. Kernwoorden hierin zijn ruimte, bereikbaarheid, een voldoende voorzieningenniveau, (mogelijkheid tot) groei en een een goede positie in de gemeente, regio en provincie.
 3. Verkeersveiligheid
  De verkeersveiligheid is een onderwerp met een dusdanig eigen karakter dat het toch van belang is dit te onderscheiden van haar andere werkterreinen. Het is een onderwerp waarbij het belang van de verschillende verkeersdeelnemers met elkaar kunnen conflicteren. Leidraad voor PBB is dat de fysieke veiligheid van verkeersdeelnemers in deze kwesties prioriteit heeft - waarbij de zwakkeren (kinderen, ouderen en gehandicapten) extra aandacht behoeven. In zaken waarbij duidelijke verkeersonveiligheid in het geding is, onderneemt PBB actie om dit te veranderen.

Hierbij enkele voorbeelden van het werk van Plaatselijk Belang Buitenpost. PBB voert regelmatig overleg met de gemeente Achtkarspelen, woningcorporatie SWA, het medisch centrum en verschillende anderen. Ook heeft zij zitting in de Federatie voor Plaatselijk Belangen in Achtkarspelen. Zij is aanwezig bij representatieve momenten als de 4-mei-herdenking, inhuldiging van B en W en nieuwjaars- en andere vieringen. Zij is praktisch betrokken bij de zwerfafvalruiming in ons dorp en zet zich in voor goede bebording. Een laatste illustratie van haar werk is dat zij de oprichter en uitgever is van het dorpsblad De Binnenste Buiten waarmee geprobeerd wordt goede plaatselijke informatievoorziening, 'het dorpsgevoel' en het dorpsleven te bevorderen.